Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Konkurs na opracowanie i wdrożenie koncepcji koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w porozumieniu z Radą Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego (w skrócie: Radą), ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie najlepszej koncepcji koordynacji Szlaku Piastowskiego, w odniesieniu do odcinka położonego na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszelkie podmioty prawne oraz osoby fizyczne. Głównym założeniem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji koordynacji Szlaku Piastowskiego, czyli najbardziej spójnej z wynikami prac Rady realnej do zastosowania w praktyce i najciekawszej pod względem zaproponowanych pomysłów, rozwiązań, kreacji itp.

Wyniki prac Rady są dostępne na stronie www.tupowstalapolska.pl w zakładce: Szlak Piastowski. W szerszym zakresie o dotychczasowej restytucji Szlaku Piastowskiego można przeczytać w monografii autorstwa dra hab. Armin’a Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium, ‘Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo – turystyczna’, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2013.

Minimalne komponenty, które winny zostać uwzględnione w koncepcji:
 

 1. Komponent merytoryczny:
  1. Współpraca z obiektami, w tym m.in.:
   • stały przepływ informacji
   • lista dyskusyjna
   • kontrola i monitoring standardów udostępniania obiektów
  2. Oferta dla turystów, w tym m.in.:
   • sieciowanie i pakietyzacja
   • lokalne tematyczne trasy turystyczne o profilu kulturowym
   • oferta kulinarna
  3. Bieżąca obsługa turystów, w tym m.in.:
  4. Promocja Szlaku Piastowskiego, w tym m.in.:
   • kalendarz eventów
   • opracowania i publikacje
  5. Bieżąca współpraca koordynatorów: dla województwa wielkopolskiego i dla województwa kujawsko – pomorskiego
    
 2. Komponent finansowy:
  1. Sposoby finansowania działań koordynatora szlaku - projekt montażu finansowego w odniesieniu do 12 miesięcy wraz z harmonogramem działania uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadań.
  2. Pomysł na podjęcie kontaktów z partnerem /-ami/ szlaku (=sponsorzy szlaku).


Uwaga:
Koordynator musi sobie sam zapewnić miejsce swojej pracy, jak i podstawowe zaplecze (typu komputer, telefon itp.). Sposób płatności będzie zgodny z harmonogramem działania, ujętym w koncepcji uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadań. Nie wymaga się specjalnego lokum dla koordynatora. Ważna jest dostępność telefoniczna, meilowa.

Koordynator musi się wykazać pozyskaniem od innych podmiotów, partnerów itp. dodatkowych środków finansowych na działalność merytoryczną (np. wydawnictwa, eventy itp.)

Wymagane dokumenty:
 

 1. Koncepcja koordynacji Szlaku Piastowskiego.
 2. Portfolio / Curriculum vitae autora koncepcji ze szczególnym naciskiem na wykazanie osiągnięć w obszarze turystyki kulturowej.
 3. W przypadku osób fizycznych:
  1. Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne
  2. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 4. Inne dokumenty np. referencje, nt. posiadanych kwalifikacji i umiejętności.


Uwaga:
Minimalne wykształcenie koordynatora (w przypadku osoby fizycznej) – średnie. Premiowane będzie jednak wykształcenie wyższe magisterskie, a szczególnie w zakresie turystyki, historii oraz zarządzania kulturą.

Etapy wyboru zwycięskiej koncepcji:
 

 1. Wstępna selekcja nadesłanych koncepcji przez kilkuosobową komisję powołaną przez Starostę Gnieźnieńskiego.
 2. Prezentacja i obrona najlepszych koncepcji przez ich autorów przed Radą Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego (konieczność uzyskania pozytywnej opinii ze strony Rady).
 3. Wybór najlepszej koncepcji przez kilkuosobowy zespół wybrany spośród członków Rady właściwy dla danego województwa.
 4. Podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego a autorem zwycięskiej koncepcji w zakresie jej realizacji.


Termin i miejsce złożenia koncepcji:
Termin: 30 dni od ogłoszenia konkursu, tj. do dnia 7 listopada 2014 roku (decyduje data wpływu).
Miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62 -200 Gniezno.

Techniczna strona przygotowania koncepcji:
Forma papierowa wraz z płytą CD zawierającą koncepcję oraz w zależności od uznania pozostałe dokumenty dołączone do koncepcji. Dokumentacja winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs na koordynację Szlaku Piastowskiego.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie; koordynator Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego.
Telefon: /0 61/ 426 17 74; mobile +48 606 763 972; e-mail: arc@powiat-gniezno.pl.