Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /biblio/Database_File_Class.php on line 22
 Turystyka Gniezno
Powrót

Konkurs


Zarząd stowarzyszenia
Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

 

Zarząd stowarzyszenia
Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

ogłasza konkurs na

DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA

 

Wymagania formalne:

1.  obywatelstwo polskie

2.  wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek – turystyka)

3.  min. 5 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie organizacji turystyki
(w tym m.in. w zakresie obsługi ruchu turystycznego, pilotażu grup polskich i zagranicznych, praca w charakterze rezydenta dla biur podróży itp.)

4.  bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych, w tym m.in. języka angielskiego, potwierdzona odpowiednim certyfikatem

5.  doświadczenie w zakresie redagowania artykułów podróżniczych dla mediów branżowych

6.  wiedza na temat przebudowywanego od roku 2011 Szlaku Piastowskiego

7.  wiedza na temat mediów elektronicznych oraz systemów rezerwacyjnych w obsłudze ruchu turystycznego

8.  biegła znajomość obsługi komputera (m.in. pakiet MS Office) i urządzeń biurowych

9.  prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

  1. komunikatywność
  2. samodzielność
  3. umiejętności zarządcze oraz pracy w zespole
  4. bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie
  5. odporność na stres
  6. dyspozycyjność

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    kierowanie pracą biura stowarzyszenia

2.    przygotowywanie informacji na posiedzenia Zarządu stowarzyszenia

3.    kształtowanie pozytywnego wizerunku stowarzyszenia

4.    reprezentowanie interesów stowarzyszenia zgodnie ze statutem i udzielonymi pełnomocnictwami

5.    realizacja statutowych celów i zadań stowarzyszenia, w tym w szczególności:

A.   przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych dotyczących Szlaku Piastowskiego

B.   współpraca z obiektami Szlaku Piastowskiego

C.   prowadzenie banku informacji i systemu informacji turystycznej o Szlaku Piastowskim w oparciu o centra i punkty informacji turystycznej oraz informacje pozyskiwane z obiektów szlaku, jak również poprzez ogólnie dostępne dane o charakterze statystycznym,

D.   aktywne realizowanie działań o charakterze Public Relations, w tym szczególnie podejmowanie współpracy z prasą branżową i codzienną, w kraju i za granicą

E.    promowanie wydarzeń na Szlaku Piastowskim w mediach społecznościowych oraz zarządzanie zmiennymi treściami na www.szlakpiastowski.pl

F.    koordynacja działań w zakresie opracowania oferty Szlaku Piastowskiego dla turystów, w tym przede wszystkim stworzenie pakietów turystycznych oraz stworzenie lokalnych tematycznych tras turystycznych o profilu kulturowym,

G.   koordynowanie kalendarza imprez turystyczno – kulturalnych na szlaku, szczególnie corocznego Święta Szlaku Piastowskiego

 

Wymagane dokumenty:

1.     List motywacyjny;

2.     CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej;

3.     Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5.     Oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne;

6.     Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

7.     Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

8.     Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Kompletne oferty z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych –
 
tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 195)”, w zamkniętych kopertach należy przesłać na adres:

 

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

Ul. Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 

w terminie do 20 maja 2016 r. (decyduje data wpływu).

 

Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Koperty należy opatrzyć informacją „Konkurs na dyrektora biura Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”.

Osoby, które formalnie spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do dalszego etapu rekrutacji. Wyboru najlepszego kandydata dokona 3 – osobowa komisja powołana ze składu osobowego Zarządu klastra.